กิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021”
 
ระยะเวลา: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

 กำหนดการของกิจกรรมการจับรางวัล
กำหนดระยะเวลาการรับมอบรถยนต์ของลูกค้าใหม่


วันจับรางวัล / เวลา 10.30 น. /วันประกาศรายชื่อผู้ใชคดี

1

(ประจำเดือนพฤศจิกายน)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2564

2


(ประจำเดือนธันวาคม)
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วันที่ 12 มกราคม 2565
วันที่ 29 มกราคม 2565

3

(ประจำเดือนมกราคม)
วันที่ 1 มกราคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2565
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

4

(ประจำเดือนกุมภาพันธ์)
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 11 มีนาคม 2565
วันที่ 25 มีนาคม 2565

5

(ประจำเดือนมีนาคม)
วันที่ 1 มีนาคม 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2565
วันที่ 11 เมษายน 2565
วันที่ 25 เมษายน 2565
 
*เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรม“มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021” จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ตามใบอนุญาตเลขที่ 1734/2564 1735/2564 1736/2564 1737/2564 และ 1738/2564

1. สำหรับลูกค้าผู้เป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น (“ลูกค้าเดิม”) เพียงแนะนำคนรู้จักให้ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่รุ่นใดก็ได้
(“ลูกค้าใหม่”) ณ ผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น (“ผู้จำหน่าย”) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนในกิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021” โดยจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ์/ 1 คันทันทีที่ลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์เสร็จสิ้น มีรายละเอียดของของรางวัลดังต่อไปนี้:

ลุ้นรับของรางวัลในแต่ละเดือนประกอบด้วย ได้แก่

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 106.6 กรัม มูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 1 รางวัล (1 รางวัล ประกอบด้วย สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 53.3 กรัม มูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และสร้อยคอทองคำน้ำหนัก 53.3 กรัม มูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ ) รวมของรางวัลตลอดรายการทั้งสิ้น 5 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

หมายเหตุ: ราคาทองคำเป็นราคาที่รวมค่ากำเหน็จแล้ว ตามใบเสนอราคาทองคำ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 จากบริษัท เล่งหงษ์ จำกัด

2. สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมรายการรับสิทธิลุ้นรับรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1. ข้างต้นนี้ ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า (“ผู้ร่วมรายการ”) จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

2.1 สำหรับลูกค้าเดิม จะต้องแจ้งข้อมูลและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทผู้จำหน่าย ตามวิธีการที่ตกลงกันระหว่าง บริษัทผู้จำหน่าย กับลูกค้าเดิม โดยสามารถแจ้งข้อมูลของลูกค้าเดิมได้นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าใหม่เข้ามาดำเนินการจองรถยนต์ ณ บริษัทผู้จำหน่ายจนถึงวันที่ลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์มิตซูบิชิจนแล้วเสร็จ เพื่อลุ้นรับรางวัลประจำเดือนในเดือนรับมอบรถยนต์ของลูกค้าใหม่ที่ระบุในข้อ 2.2 ทั้งนี้ บริษัทจะถือว่าลูกค้าเดิมได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครบถ้วนต่อเมื่อลูกค้าใหม่ได้รับมอบรถยนต์มิตซูบิชิเรียบร้อยแล้ว

ชื่อ-นามสกุลของลูกค้าเดิม
หมายเลขทะเบียนรถยนต์มิตซูบิชิของลูกค้าเดิม และจังหวัดที่จดทะเบียน
หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าเดิม
2.2 ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่มีสิทธิลุ้นรับรางวัลประจำเดือนตามกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2564
หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2565 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนมกราคม 2564
หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนมีนาคม 2565
3. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลประจำเดือน ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

4. บริษัทจะจัดทำรายชื่อของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ เพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยบริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดี ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่บริษัทกำหนด ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

จับรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.
จับรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2564 ในวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.
จับรางวัลประจำเดือนมกราคม 2565 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.
จับรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในวันที่11 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น.
จับรางวัลประจำเดือนมีนาคม 2565 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.
ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

5. การประกาศรายชื่อผู้โชคดี จะประกาศผ่านช่องทางการสื่อสารของ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่

Website : http://www.mitsubishi-motors.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH
6. ผู้โชคดีจะได้รับข้อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศรางวัล

7. พนักงาน และบุคคลในครอบครัวพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่าย รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021” ทุกกรณี ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาและ/หรือมารดาเดียวกัน บุตร คู่สมรส พี่น้องร่วมบิดามารดาของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

8. กิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021” สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น


เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนผู้ดำเนินการของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี อันประกอบด้วย
สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
5.ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
8. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้